Regulamin PKLpass

Regulamin programu i karty PKLpass Strona 1 / 5
Regulamin karty PKLpass


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z karty magnetycznej
„PKLpass” (dalej: „Karta PKLpass”) oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą
PKLpass (dalej: „Program”) i uzyskiwanie korzyści określonych w niniejszym Regulaminie oraz
odrębnych regulaminach.


2. Świadczeniodawcą umożliwiającym korzystanie z Karty PKLpass jest Polskie Koleje Liniowe
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, pod adresem: ul. Krupówki 48, 34–500 Zakopane,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000429345, posiadająca NIP: 7361716338, REGON: 122633430, o kapitale zakładowym
w wysokości 172 700 000,00 zł, wpłaconym w całości, numer telefonu kontaktowego:
22 444 6666, adres e-mail: bok@pkl.pl (dalej: „PKL”).


3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


4. Program prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem URL:
www.pkl.pl oraz dostępnej w serwisie zakładki, dotyczącej Programu (dalej: „Zakładka
PKLpass”).


§ 2. Nabycie karty PKLpass i rejestracja w Programie


1. Użytkownikami Karty PKLpass i uczestnikami Programu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby
fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące
konsumentami.


2. Warunkiem zarejestrowania Uczestnika w Programie jest łącznie:
2.1. nabycie przez Uczestnika Karty PKLpass w jeden ze sposobów, wskazanych w § 2 ust 3;
2.2. rejestracja konta użytkownika (dalej: „Konto”) w serwisie www.pkl.pl;
2.3. rejestracja w sklepie online na stronie www.pkl.pl z poziomu Konta przynajmniej jednej
Karty PKLpass.


3. Uczestnik może nabyć Kartę PKLpass:
3.1. za pośrednictwem sklepu online w serwisie www.pkl.pl;
3.2. bezpośrednio:
a) w kasach stacjonarnych punktów sprzedaży PKL znajdujących się na terenie ośrodków
PKL (w Zakopanem – Kasprowy Wierch i Gubałówka, w Szczawnicy – Palenica, w Krynicy
Zdrój – Jaworzyna i Góra Parkowa, w Międzybrodziu Żywieckim – Góra Żar) tj. (dalej:
„Kasa”),
b) w jednym z biur obsługi klienta PKL, znajdujących się w Zakopanem pod adresami: ul.
Krupówki 48, w budynku dolnej stacji Gubałówka - ul. Na Gubałówkę oraz w BOK Kuźnice
na placu przy dolnej stacji kolei Kasprowy Wierch - Kuźnice 14 (dalej: „BOK”);
c) w zautomatyzowanych punktach sprzedaży (dalej: „Skipassomat”), znajdujących się
przy dolnych stacjach: (w Zakopanem – Kasprowy Wierch i Gubałówka, w Szczawnicy –
Palenica, w Krynicy Zdrój – Jaworzyna, w Międzybrodziu Żywieckim – Góra Żar oraz w
Zakopanem przy ul. Krupówki : siedziba PKL Krupówki nr 48, na elewacji Budynku Poczty
Głównej Krupówki nr 20 oraz przy przejściu podziemnym pomiędzy ul. Krupówki a Droga
na Gubałówkę).


4. W przypadku nabycia Karty PKLpass za pośrednictwem serwisu www.pkl.pl (ust. 3 pkt 3.1
powyżej), dostarczenie Karty PKLpass następuje:
Regulamin programu i karty PKLpass Strona 2 / 5
4.1. za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres podany podczas rejestracji Konta
w serwisie www.pkl.pl, lub
4.2. w Skipassomacie,
- zgodnie z wyborem Uczestnika dokonanym przy rejestracji do Konta w Serwisie www.pkl.pl.


5. Dostarczenie Karty za pośrednictwem przesyłki pocztowej (§ 2 ust. 4 pkt 4.1 powyżej)
następuje w terminie 14 dni od daty nabycia Karty w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt 3.1
powyżej, na koszt Uczestnika.


6. Aktualne informacje o lokalizacjach BOK i Skipassomatów dostępne są w serwisie www.pkl.pl w
Zakładce PKLpass, natomiast informacja o kosztach przesyłki Karty PKLpass dostępne są w
sklepie online w serwisie www.pkl.pl


7. Karty PKLpass identyfikowane są za pomocą unikalnego numeru (dalej: „Numer Karty
PKLpass”).


8. Założenie Konta następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w
serwisie www.pkl.pl lub bezpośrednio w sklepie online na www.pkl.pl. W formularzu
rejestracyjnym Uczestnik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz adres
e-mail i numer telefonu, a także wybiera i potwierdza hasło do Konta.
9. W przypadku, w którym Uczestnik nabył Kartę PKLpass bezpośrednio (§ 2 ust. 3 pkt 3.2) i nie
dokonywał wcześniej rejestracji do Konta, powinien założyć Konto w serwisie www.pkl.pl
zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 8, następnie, po potwierdzeniu aktywacji Konta, dokonać
powtórnego logowania i dodać kartę PKLpass do swoich danych wprowadzając Numer Karty
PKLpass za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej z poziomu Konta.
10. Uczestnik, który nabył Kartę PKLpass za pośrednictwem serwisu www.pkl.pl (§ 2 ust. 3 pkt 3.1)
oraz odebrał ją w sposób wskazany w § 2 ust. 4, lub nabył Kartę PKLpass bezpośrednio (§ 2
ust. 3 pkt 3.2), a posiada już Konto w sklepie online w serwisie www.pkl.pl, rejestruje Kartę
PKLpass w sklepie online, podając Numer Karty PKLpass za pomocą odpowiedniej funkcji,
dostępnej z poziomu Konta.
11. Uczestnik, który zarejestrował Kartę zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej, otrzymuje na adres e-mail,
podany podczas rejestracji do Konta, wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Dostęp do
Konta jest możliwy po weryfikacji adresu e-mail po kliknięciu na link aktywacyjny.
12. Na jednym Koncie może zostać zarejestrowanych wiele Kart PKLpass. W takim przypadku
Uczestnik może z poziomu Konta nabywać Bilety, Skipassy, o których mowa w § 3 ust. 1, na
każdą zarejestrowaną w tym Koncie Kartę PKLpass, a także inne towary i usługi oferowane
przez PKL i związane z Kartą PKLpass.
13. Uczestnik, który przed rozpoczęciem Programu korzystał z karty magnetycznej oferowanej przez
PKL, umożliwiającej zapisanie na nich Skipassów lub Biletów nabytych za pośrednictwem
serwisu www.pkl.pl, może bezpłatnie wymienić tę kartę na Kartę PKLpass, a następnie
zarejestrować Kartę PKLpass w serwisie www.pkl.pl w sposób opisany w ustępach
poprzedzających. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w BOK, pod numerem
telefonu: (+48) 22 444 66 66 lub (+48) 22 444 66 88.
§ 3. Korzystanie z Karty PKLpass
1. Karta PKLpass umożliwia nabywanie za pomocą serwisu www.pkl.pl karnetów umożliwiających
korzystanie z wybranych kolei i wyciągów narciarskich PKL (dalej: „Skipass”), biletów na
przejazd wybraną koleją linową PKL (dalej: „Bilet”), a także innych towarów i usług
oferowanych przez PKL w serwisie www.pkl.pl i związanych z Kartą PKLpass. Nabyte Skipassy
lub Bilety przypisywane są do określonego numeru Karty PKLpass. Dostępność Skipassów,
Biletów oraz innych towarów i usług dostępnych za pomocą serwisu www.pkl.pl uzależniona jest
od możliwości technicznych i aktualnej oferty PKL. Aktualna lista ośrodków PKL z których można
korzystać w ramach karty PKLpass oraz informacje o dostępności Skipassów, Biletów oraz
Regulamin programu i karty PKLpass Strona 3 / 5
innych towarów i usług związanych z kartą PKLpass znajduje się w serwisie www.pkl.pl, w
zakładce PKLPass.
2. Karta PKLpass umożliwia również udział w okresowych promocjach, umożliwiających uzyskanie
rabatów na wybrane Bilety, Skipassy oraz inne usługi i towary, oferowane przez PKL lub
zdobywanie punktów i ich wymianę na nagrody lub bonusy – na podstawie odrębnych
regulaminów. Informacje o aktualnych okresowych promocjach dla Uczestników dostępne są w
serwisie www.pkl.pl w Zakładce PKLpass.
3. W razie zgubienia lub zniszczenia Karty PKLpass, Uczestnik może otrzymać nieodpłatnie nową
Kartę PKLpass. Wydanie nowych Kart PKLpass możliwe jest w BOK lub Kasie, po weryfikacji
danych osobowych Uczestnika, lub poprzez zamówienie nowej Karty PKLpass z poziomu Konta.
4. Poprzez wydanie nowej Karty PKLpass w miejsce zgubionej lub zniszczonej, Uczestnik
zachowuje wszystkie dane, zapisane zgubionej lub zniszczonej Karcie PKLpass, pod warunkiem
rejestracji nowej Karty PKLpass w serwisie www.pkl.pl. Zgubiona lub zniszczona Karta PKLpass
w momencie rejestracji nowej Karty PKLpass staje się nieaktywna i nie można korzystać z jej
funkcjonalności.
5. Karta PKLpass nie jest kartą płatniczą, bankomatową, instrumentem pieniądza elektronicznego
ani innym elektronicznym instrumentem płatniczym.
§ 4. Komunikacja z Uczestnikami Programu i ochrona danych osobowych
1. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana do PKL pocztą
elektroniczną na adres bok@pkl.pl.
2. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Programu, w tym informacje o aktualnych promocjach,
zmianach regulaminu lub zakończeniu Programu, ogłaszane są w serwisie www.pkl.pl .
3. PKL informuje, że okresowo przesyłać będzie pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane
przez Uczestników bieżące informacje dotyczące Programu i Karty PKLpass, w tym informacje o
aktualnych promocjach i ofertach dotyczących Programu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników są Polskie Koleje Liniowe S.A. z siedzibą w
Zakopanem, ul. Krupówki 48, 34–500 Zakopane. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu
realizacji Programu i obsługi Karty PKLpass, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Programie i korzystania z Karty
PKLpass.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Programu winny być składane za pośrednictwem wiadomości e-mail,
wysłanej na adres poczty elektronicznej reklamacje@pkl.pl, lub przesyłką na adres
Świadczeniodawcy: Polskie Koleje Liniowe Spółka Akcyjna, ul. Krupówki 48, 34–500 Zakopane
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres Uczestnika, przyczynę
reklamacji oraz treść żądania.
3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są przez Koordynatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na
adres e-mail, z którego nadesłano reklamację lub listownie, w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
§ 6. Czas trwania Programu i rezygnacja z uczestnictwa w Programie
1. Program trwa od 25.01.2016 r. do odwołania.
Regulamin programu i karty PKLpass Strona 4 / 5
2. O odwołaniu Programu PKL ogłasza w serwisie www.pkl.pl z co najmniej 3 miesięcznym
wyprzedzeniem. Ponadto w tym samym terminie PKL informuje każdego
z Uczestników o odwołaniu Programu za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty
elektronicznej podany przy rejestracji do Konta oraz za pośrednictwem Zakładki PKLpass
w serwisie www.pkl.pl, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem
Programu.
3. Program ulega zakończeniu w terminie określonym przez PKL, jednak nie wcześniej niż z
upływem 2 miesięcy od daty powiadomienia Uczestników o odwołaniu Programu
w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o zakończeniu Programu, zgodnie z postanowieniem § 6
ust. 2.
4. Zakup Biletów i Skipassów, a także innych towarów i usług związanych z Kartą PKLpass, na datę
następującą po zakończeniu Programu będzie niemożliwy. Po zakończeniu Programu nie będzie
również możliwe nabywanie nowych Biletów i Skipassów oraz korzystanie z ofert specjalnych i
promocji przeznaczonych dla Uczestników Programu PKLpass.
5. Po zakończeniu programu Uczestnik może korzystać ze Skipassów i Biletów przypisanych do
karty PKLpass, a także innych towarów i usług związanych z Kartą PKLpass, do czasu ich
wykorzystania lub utraty ważności na zasadach opisanych w regulaminach, o których mowa w §
7 ust. 4.
6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie bez podania
przyczyny. W tym celu Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji (na adres
PKL SA 34-500 Zakopane ul.Krupówki 48 z dopiskiem na kopercie „BOK”) lub wysłać wiadomość
e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji na adres bok@pkl.pl.
7. Po otrzymaniu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie PKL
niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zablokuje jego Konto. Po
zablokowaniu Konta Uczestnik może korzystać ze Skipassów i Biletów zapisanych na karcie
PKLpass, a także innych towarów i usług związanych z Kartą PKLpass, do czasu ich
wykorzystania lub utraty ważności na zasadach opisanych w regulaminach, o których mowa w §
7 ust. 4. Nie będzie jednak możliwe nabywanie nowych Biletów i Skipassów oraz innych
towarów lub usług związanych z Kartą PKLpass oraz korzystanie z ofert specjalnych i promocji
przeznaczonych dla Uczestników Programu PKLpass.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator może, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 poniżej, wprowadzić w Regulaminie zmiany z
ważnej przyczyny, jaką jest:
1.1. usunięcie niejasności Regulaminu;
1.2. usprawnienie funkcjonowania Programu;
1.3. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
1.4. wprowadzenie nowych korzyści przeznaczonych dla Uczestników;
1.5. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez sądy lub organy władzy
publicznej, powodująca konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie;
1.6. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny akt, wydany przez uprawnioną władzę
publiczną, powodująca konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu stosownie do postanowienia § 7 ust. 1 powyżej nie mogą
prowadzić do utraty praw nabytych przez Uczestników przed datą wejścia zmian w życie lub
prowadzić do powstania po stronie Uczestników dodatkowych zobowiązań.
3. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail,
wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji do Konta oraz za
pośrednictwem Zakładki PKLpass w serwisie www.pkl.pl, nie później niż na 1 miesiąc przed
planowaną zmianą regulaminu. Zmiana jest skuteczna wobec Uczestników, które w tym
terminie nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w sposób wskazany w § 6 ust. 6 powyżej.
Regulamin programu i karty PKLpass Strona 5 / 5
4. Zasady sprzedaży Kart PKLpass, Biletów, Skipassów, innych towarów i usług związanych z Kartą
PKLpass, a także świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu www.pkl.pl oraz
korzystania z Biletów i Skipassów określa odrębny regulamin, dostępny w serwisie www.pkl.pl.
5. Warunki świadczenia usług na wyciągach narciarskich PKL lub kolei linowych PKL określają
odrębne regulaminy, dostępne w serwisie www.pkl.pl
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie PKL oraz w Zakładce PKLpass
w serwisie www.pkl.pl do pobrania w formacie PDF.

zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.