Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 107

Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 108
Zaproszenie Nr 2/2019 do zawarcia umowy na najem terenu ze stoiskiem handlowym przy górnej stacji kolei w ośrodku KL- T Góra Parkowa działalność sezonowa – sezon letni 2019 - PKL

Zaproszenie Nr 2/2019 do zawarcia umowy na najem terenu ze stoiskiem handlowym przy górnej stacji kolei w ośrodku KL- T Góra Parkowa działalność sezonowa – sezon letni 2019

Zakopane, dnia 28.01.2019r.

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane

tel. + 48182015356

fax + 48182014414

sekretariat@pkl.pl

www.pkl.pl

 

 

Zaproszenie Nr 2/2019 do zawarcia umowy na najem terenu ze stoiskiem handlowym przy górnej stacji kolei w ośrodku KL- T Góra Parkowa

(działalność sezonowa – sezon letni 2019)

 

I. WYNAJMUJĄCY

 

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane

NIP:7361716338, REGON 122633430,

KRS 0000429345, Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydz. Gosp.,

wysokość wpłaconego kapitału zakładowego 172 700 000 złotych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

 

Przedmiotem umowy jest najem gruntu wraz z urządzeniem o powierzchni 3m² przy górnej stacji KL-T Góra Parkowa z przeznaczeniem do prowadzenia działalności handlowej polegającej na sprzedaży pamiątek i wyrobów regionalnych. (Do wynajęcia przeznaczonych jest 6 stoisk handlowych oznaczonych numerycznie od Nr 1 do Nr 6).
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na czas określony od dnia  01.05.2019r. do 30.09.2019r. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Czynsz za najem stoiska oraz comiesięczna opłata ryczałtowa kwocie 50,00 zł netto związanej z wywozem śmieci, płatne będą miesięcznie,  przelewem na konto Wydzierżawiającego:  Bank PEKAO S.A. 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238,  w terminie 14 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT, z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia.
Przy podpisaniu umowy najmu kontrahent zobowiązany będzie do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości jednokrotnego czynszu najmu brutto.
Możliwość wizytacji ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu: +48 506 106 942.
 

III. TRYB ZGŁASZANIA SIĘ POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW
      ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY

 

Kontrahent przesyła jedno zgłoszenie na jedno stoisko handlowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. (Kontrahent ma prawo do złożenia odrębnego zgłoszenia na najem kolejnego stoiska handlowego).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a)   kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b)   kserokopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie Kontrahenta potwierdzających, iż kontrahent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c)    oświadczenie czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT,

d)   krótki opis działalności, którą kontrahent zamierza prowadzić na wynajmowanym stoisku,

e)   oferowaną wysokość czynszu netto (zapis liczbowy i słowny jednoznacznie bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów),

f)    kopię dowodu wpłaty wadium.

Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami powinien być dostarczony w wersji papierowej w zaklejonej kopercie do siedziby PKL S.A. w Zakopanem przy
ul. Krupówki 48, (34-500 Zakopane).
Na kopercie należy zamieścić dopisek: Oferta najmu: stoisko handlowe przy górnej stacji KL-T Góra Parkowa.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 04.03.2019r. o godz. 14:00. Zgłoszenia, których oryginały nie wpłyną do siedziby PKL S.A. w ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne mogą zostać pominięte.
6.   Kontrahent zobowiązany jest do wpłacenia – najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia – wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy PKL S.A.: Bank PEKAO S.A.: 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238.

Zapłacone wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej do dnia 12 marca 2019r., przelewem, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem że w stosunku do kontrahenta, z którym umowa najmu zostanie zawarta, wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu.
 

IV. OCENA ZGŁOSZEŃ

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanego miesięcznego czynszu najmu.
Oceny zgłoszeń Wynajmujący dokona samodzielnie. Kontrahenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wybraniu bądź nie wybraniu ich zgłoszenia do dnia 07.03.2019r..
 

 

V. TRYB I TERMIN ZAWARCIA UMOWY

 

Umowa z wybranym kontrahentem zostanie zawarta w trybie art. 72 Kodeksu cywilnego, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą jedynie nieuzupełnione fragmenty wzoru umowy.
 

Kontrahent i PKL S.A. będą prowadzili negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności kontrahent nie może zmienić na niekorzyść PKL S.A. proponowanych w swoim zgłoszeniu warunków, postępować niezgodnie
z postanowieniami dotyczącymi sposobu zawarcia umowy, przedłużać negocjacji.  
 

Negocjacje nie mogą trwać dłużej niż do dnia 11 marca 2019r. Jeżeli w ww. terminie umowa najmu nie zostanie zawarta, negocjacje prowadzone w oparciu o niniejsze zaproszenie ulegają zakończeniu.
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

                    

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:
a)   zmiany warunków dokonywania zgłoszeń,

b)   nie zawarcia umowy z żadnym z kontrahentów, w tym również z kontrahentem wybranym do prowadzenia negocjacji.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Draft umowy najmu terenu

Załącznik nr 3 – foto stoisk Zdjęcie stoiska

  Wzór umowy      Formularz zgłoszeń
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.