Zaproszenie Nr 11 do składania zgłoszeń ofertowych na najem gruntu z urządzonym stoiskiem handlowym w zespole pawilonów handlowym przy dolnej stacji KL-Palenica w Szczawnicy

Nazwa firmy                                                                                                Zakopane, 05.11.2018r.

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48

34-500 Zakopane

tel. + 48224446601

fax + 48182014414

sekretariat@pkl.pl

www.pkl.pl

 

Zaproszenie Nr 11 do składania zgłoszeń ofertowych na najem gruntu z urządzonym stoiskiem handlowym w zespole pawilonów handlowym przy dolnej stacji KL-Palenica w Szczawnicy

 

I. Wynajmujący

 

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane

KRS 0000429345, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydz. Gosp.
NIP:7361716338, REGON 122633430, wysokość wpłaconego kapitału zakładowego
172 700 000,00  złotych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU

 

Przedmiotem najmu jest teren z urządzonymi stoiskami handlowymi w obrębie dolnej stacji KL-Palenica.
Powierzchnia każdego stoiska handlowego (cześć zamknięta w budynku) wynosi 4,5m2 + część terenu pod ekspozycję przy stoisku wewnątrz budynku wynosi 1,40 m2, część powierzchni pod ekspozycję przy stoisku na zewnątrz budynku wynosi ok. 1 m2 łącznie: 6,90m2. (Rzut oznaczonych numerycznie stoisk handlowych stanowi załącznik nr 2).
Wynajmujący dysponuje 12 stoiskami handlowymi przeznaczonymi pod najem, wyposażonymi w: instalację elektryczną - trzy gniazda jednofazowe, podlicznik en. el., gaśnicę, wyłącznik światła, lampę oświetleniową. Dopuszczalna max. moc w stoisku 2kW.  
Czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna) będzie płatny przez Najemcę każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Po podpisaniu umowy najmu, Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości dwukrotnej stawki czynszu brutto.
 

Uwaga!

Możliwość wizytacji terenu będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert we własnym zakresie lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem ZKL Palenica pod nr telefonu: 18 53 14942, tel. kom. 605 596 694, 607411419.

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE WADIUM

 

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem uiszczenia wadium w formie gotówkowej na konto Wynajmującego Bank PEKAO S.A.: 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238.
Wysokość wadium: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), na jedno stoisko handlowe,  Uwaga!: Jeśli Uczestnik postępowania składa ofertę na więcej niż jedno stoisko handlowe, wadium stanowi iloczyn: wyżej określonej kwoty i ilości stoisk na którą uczestnik postępowania składa ofertę (np.2 stoiska – 1120,00 zł, 3 stoiska – 1680,00 zł itd.).
Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania oferentom, których oferty nie zostały wybrane w toku postepowania konkursowego na wskazany przez uczestnika nr rachunku bankowego.
Wadium wpłacone przez Uczestnika postępowania, który wygrał postępowanie, zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej zawartą umowę najmu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wybrana jako najemca stoiska handlowego nie zawrze z Wynajmującym umowy najmu w wyznaczonym terminie.
 

IV. TRYB ZGŁASZANIA SIĘ POTENCJALNYCH OFERENTÓW ZAINTERESOWANYCH
       ZAWARCIEM UMOWY

 

Uczestnik postępowania przesyła swoje zgłoszenie ofertowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Uczestnik postępowania może złożyć zgłoszenie ofertowe na dowolną ilość stoisk.
Sposób wypełniania formularza zgłoszenia ofertowego:
1)    Oferent deklaruje na które stoisko bądź stoiska składa swoją ofertę, wpisując w formularzu ofertowym proponowaną wysokość czynszu netto i numer wybranego stoiska handlowego (zapis liczbowy i słowny jednoznacznie bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów).

2)    Zaproponowana stawka miesięcznego czynszu najmu któregokolwiek stoiska nie może być niższa niż 560,00zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

3)    W zależności na ile stanowisk Oferent składa swoją ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w kwocie określonej zgodnie z wymogami pkt. III 2. niniejszego Zaproszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
a)    Załącznik nr 3 – Rzut z projektu, na którym należy zaznaczyć kolorem stoisko do najmu,

b)    krótki opis działalności, która ma być prowadzona przez Najemcę (obowiązkowe jest wyszczególnienie w ofercie asortymentu jakim Najemca zamierza handlować w wybranym stoisku),

c)    kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

d)    kopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, iż kontrahent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub oświadczenie Kontrahenta w tym zakresie,

e)    oświadczenie czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT,

f)    kopię dowodu wpłaty wadium.

Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami powinien być dostarczony w wersji papierowej do siedziby PKL S.A. w Zakopanem przy ul. Krupówki 48 (kod pocztowy 34-500 Zakopane). Na kopercie należy zamieścić dopisek: Oferta na najem gruntu z urządzonym stoiskiem handlowym – w obrębie dolnej stacji KL-Palenica.
Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 03.12.2018r. o godz.12.00 Zgłoszenia ofertowe, których oryginały nie wpłyną do siedziby PKL S.A. w ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne – w tym zgłoszenia niezawierające dowodu wpłacenia wadium lub innych załączników – mogą zostać pominięte.
 

V. OCENA ZGŁOSZEŃ

 

Oceny zgłoszeń PKL S.A. dokona samodzielnie i w jej wyniku wybierze jednego lub więcej Oferentów, z którymi będzie prowadziła negocjacje w celu zawarcia umowy.
PKL S.A. dokona oceny zgłoszeń na podstawie następujących orientacyjnych kryteriów:
(50%) - wysokość proponowanego miesięcznego czynszu netto;
(50%) – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszyscy uczestnicy postępowania zostaną zawiadomieni o wybraniu bądź niewybraniu złożonej oferty.
 

VI. TRYB i TERMIN ZAWARCIA UMOWY

 

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w trybie art. 72 Kodeksu cywilnego, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji, przykładowy projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy: styczeń 2019r.
Oferent i PKL S.A. będą prowadzili negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów.
W szczególności Oferent nie może zmienić na niekorzyść PKL S.A. proponowanych w swoim zgłoszeniu warunków, postępować niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi sposobu zawarcia umowy, przedłużać negocjacji.
Jeżeli Oferent wybrany do prowadzenia negocjacji, będzie prowadził negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów i doprowadzi przez to do nie zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym w pkt 2, to PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na czas określony 1 roku (01.02.2019r.-31.01.2020r.).
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:
a)    zmiany warunków dokonywania zgłoszeń ofertowych;

b)    nie zawarcia umowy z żadnym z Oferentów, w tym również z Oferentem wybranym do prowadzenia negocjacji.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1_formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Załącznik Nr 2_Zaproszenie Nr 11_Palenica

Załącznik nr 3 – Załącznik Nr 3_Zaproszenie Nr 11_Palenica

Załącznik nr 4 – Załącznik nr 4_Um_Projekt_ Zapr. Nr 11

 

 

 

  Wzór umowy      Formularz zgłoszeń
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.