Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 107

Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 108
Zaproszenie do zawarcia umowy na najem terenu pod działalność fotograficzną w obrębie zjeżdżalni grawitacyjnej w ośrodku KLT Gubałówka w Zakopanem działalność sezonowa sezon letni 2019 - PKL

Zaproszenie do zawarcia umowy na najem terenu pod działalność fotograficzną w obrębie zjeżdżalni grawitacyjnej w ośrodku KLT Gubałówka w Zakopanem działalność sezonowa sezon letni 2019

Polskie Koleje Linowe S.A.                                         Zakopane, dnia 06.03.2019r.

ul. Krupówki 48

34-500 Zakopane

tel. + 48224446600

sekretariat@pkl.pl

www.pkl.pl

 

 

Zaproszenie Nr 3 2019 do zawarcia umowy na najem terenu pod działalność fotograficzną w obrębie zjeżdżalni grawitacyjnej

w ośrodku KL-T Gubałówka w Zakopanem

działalność sezonowa – sezon letni 2019

 

I. WYNAJMUJĄCY

 

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane

NIP:7361716338, REGON 122633430,

KRS 0000429345, Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydz. Gosp.,

wysokość wpłaconego kapitału zakładowego 172 700 000,00 złotych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

 

Przedmiotem umowy jest najem terenu o powierzchni 3m² przy górnej stacji kolei Gubałówka, w obrębie zjeżdżalni grawitacyjnej z przeznaczeniem na umieszczenie sprzętu do wykonywania zdjęć fotograficznych turystom korzystającym ze zjeżdżalni i kolei.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na czas określony od dnia  01.05.2019r. do 31.10.2019r. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Czynsz płatny będzie miesięcznie,  przelewem na konto Wydzierżawiającego:  Bank PEKAO S.A. 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238,  w terminie 14 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury VAT, z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia.  
Po podpisaniu umowy najmu kontrahent zobowiązany będzie do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości jednokrotnego czynszu najmu brutto.
Możliwość wizytacji ośrodka i zjeżdżalni grawitacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu: +48 605 596 696.
 

III. TRYB ZGŁASZANIA SIĘ POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY

 

Kontrahent przesyła swoje zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a.   Kserokopię odpisu z rejestru KRS albo Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b.   Kserokopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie Kontrahenta, iż kontrahent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami powinien być dostarczony w wersji papierowej w zaklejonej kopercie do siedziby PKL S.A. w Zakopanem przy
ul. Krupówki 48, (34-500 Zakopane).
Na kopercie należy zamieścić dopisek:

Oferta najmu: działalność fotograficzna–zjeżdżalnia grawitacyjna KL-T Gubałówka.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 08.04.2019r. o godz. 14:00. Zgłoszenia, których oryginały nie wpłyną do siedziby PKL S.A. w ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne mogą zostać pominięte.
 

IV. OCENA ZGŁOSZEŃ

 

Oceny zgłoszeń Wynajmujący dokona samodzielnie. Kontrahenci zostaną powiadomieni telefonicznie o wybraniu bądź nie wybraniu ich zgłoszenia.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanego miesięcznego czynszu najmu.
 

V. TRYB I TERMIN ZAWARCIA UMOWY

 

Umowa z wybranym kontrahentem zostanie zawarta w trybie art. 72 Kodeksu cywilnego, gdy strony dojdą do porozumienia, co do jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą jedynie nieuzupełnione fragmenty wzoru umowy.
 

Kontrahent i PKL S.A. będą prowadzili negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności kontrahent nie może zmienić na niekorzyść PKL S.A. proponowanych w swoim zgłoszeniu warunków, postępować niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi sposobu zawarcia umowy, przedłużać negocjacji.          
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:
a.   zmiany warunków dokonywania zgłoszeń,

b.   nie zawarcia umowy z żadnym z kontrahentów, w tym również z kontrahentem wybranym do prowadzenia negocjacji.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Draft umowy najmu terenu

 

  Wzór umowy      Formularz zgłoszeń
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.