Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 107

Strict Standards: Non-static method Additional::FileExt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/versions/website_v6_0/modules/posts/Posts.php on line 108
Zaproszenie do zawarcia umowy na najem terenu o powierzchni około 1100 mkw przy budynku dolnej stacji KL-T Gubałówka - PKL

Zaproszenie do zawarcia umowy na najem terenu o powierzchni około 1100 mkw przy budynku dolnej stacji KL-T Gubałówka

 

Nazwa firmy                                                                                                                                                                     Zakopane, 28.01.2019r.

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48

34-500 Zakopane

tel. + 48182015356

sekretariat@pkl.pl

www.pkl.pl

 

 

Zaproszenie nr 1/2019 do zawarcia umowy na najem terenu

o powierzchni około 1100 m²  przy budynku dolnej stacji KL-T Gubałówka

(działalność sezonowa – sezon letni 2019r. – Park zabaw dla dzieci)

 

I. Wynajmujący

 

Polskie Koleje Linowe S.A.

ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane

NIP:7361716338, REGON 122633430,

KRS 0000429345, Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydz. Gosp.,

wysokość wpłaconego kapitału zakładowego 172 700 000 złotych. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

 

Przedmiotem umowy jest wynajęcie terenu o powierzchni około 1100 m² zlokalizowanego od strony południowo-zachodniej przy budynku dolnej stacji KL-T Gubałówka w Zakopanem przeznaczonego na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej (Park zabaw dla dzieci) w sezonie letnim 2019, zaznaczonego na planie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(Teren o ok. 10 stopniowym nachyleniu w kierunku południowym).

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, na czas określony (proponowany okres trwania umowy - od maja do września 2019r.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

 

III. TRYB ZGŁASZANIA SIĘ POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW
              ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY

 

1.   Kontrahent przesyła swoje zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

 

2.   Kontrahent zobowiązany jest do wpłacenia – najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia – wadium w kwocie: 4 000,00 zł (czterech tysięcy złotych) na rachunek bankowy PKL S.A.: Bank PEKAO S.A.: 06 1240 2294 1111 0010 5280 9238.

 

3.   Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)     kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2)     kopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie Kontrahenta iż kontrahent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3)     oświadczenie czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT,

4)     krótki opis działalności, którą kontrahent zamierza prowadzić na wynajmowanym terenie,

5)     oferowaną wysokość czynszu netto (zapis liczbowy i słowny jednoznacznie bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów),

6)     ewentualne referencje,

7)     kopię dowodu wpłaty wadium.

4.   Oryginał zgłoszenia wraz z załącznikami powinien być dostarczony w wersji papierowej do siedziby PKL S.A. w Zakopanem przy ul. Krupówki 48 (kod pocztowy 34-500 Zakopane). Na kopercie należy zamieścić dopisek: Oferta najmu terenu (Park zabaw dla dzieci przy dolnej stacji KL-T Gubałówka – sezon letni 2019r.

 

5.   Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 11 marca 2019r., godz. 14:00. Zgłoszenia, których oryginały nie wpłyną do siedziby PKL S.A. w ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.   Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne – w tym zgłoszenia niezawierające dowodu wpłacenia wadium lub innych załączników – mogą zostać pominięte.

 

IV. OCENA ZGŁOSZEŃ

 

1.   Oceny zgłoszeń PKL S.A. dokona samodzielnie i w jej wyniku wybierze jednego lub więcej kontrahentów, z którymi będzie prowadziła negocjacje w celu zawarcia umowy.
O decyzji PKL S.A. w tej sprawie kontrahenci zostaną powiadomieni telefonicznie
w terminie do 15.03.2019r.

 

2.       PKL S.A. dokona oceny zgłoszeń na podstawie następujących orientacyjnych kryteriów:

1)    wysokość proponowanego miesięcznego czynszu netto (70%),

2)    różnorodność i atrakcyjność oferty programowej (30%).

 

V. TRYB i TERMIN ZAWARCIA UMOWY

 

1.   Umowa z wybranym kontrahentem zostanie zawarta w trybie art. 72 Kodeksu cywilnego, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji (w tym okres trwania umowy). Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

 

2. Przedmiotem negocjacji będą jedynie nieuzupełnione fragmenty wzoru umowy. Negocjacje nie mogą trwać dłużej niż do dnia 20 marca 2019r. Jeżeli w ww. terminie umowa najmu nie zostanie zawarta, negocjacje prowadzone w oparciu o niniejsze zaproszenie ulegają zakończeniu.

 

3.   Kontrahent i PKL S.A. będą prowadzili negocjacje z poszanowaniem dobrych obyczajów. W szczególności kontrahent nie może zmienić na niekorzyść PKL S.A. proponowanych w swoim zgłoszeniu warunków, postępować niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi sposobu zawarcia umowy, zwłaszcza wskazanymi w pkt 2, przedłużać negocjacji.

 

4.   Jeżeli kontrahent wybrany do prowadzenia negocjacji, będzie prowadził negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów i doprowadzi przez to do nie zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym w pkt 2, to PKL S.A. może pobrane wadium zachować niezależnie od prawa dochodzenia od kontrahenta odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

5.   W pozostałych wypadkach – zarówno kontrahentom wybranym do prowadzenia negocjacji jak i tym niewybranym – zapłacone wadium zostanie zwrócone w kwocie nominalnej do dnia 20 marca 2019 r., przelewem, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem że w stosunku do kontrahenta, z którym umowa najmu zostanie zawarta, wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy najmu.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

1.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do:

1)           zmiany warunków dokonywania zgłoszeń,

2)           nie zawarcia umowy z żadnym z kontrahentów, w tym również z kontrahentem wybranym do prowadzenia negocjacji.

 

2.    Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Zając – Dział Spraw Korporacyjnych i Organizacyjno-Administracyjnych pod numerem telefonu 18 20 153 56 wew. 163 lub
22 444 66 63 oraz adresem email: joanna.zajac@pkl.pl .

 

1.     Możliwość wizytacji terenu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod
 nr   telefonu: 18 20 149 01 lub 609 253 576, email: darek.gasienica@pkl.pl .

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Plan /data/uploads/2_Za%C5%82.%20Nr%201_Plan_5.pdf

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 3 – Draft umowy najmu

 

 

 

 

  Wzór umowy      Formularz zgłoszeń
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.