Regulamin Sklepu online ośrodki PKL

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów/skipassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 10 maja 2018 r.)

 

§ 1. [postanowienia wstępne]

1. Rezerwacja i sprzedaż biletów, skipassów,  jest prowadzona przez Polskie Koleje Liniowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 48, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172.700.000 PLN, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwaną dalej „PKL SA".

2. Internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów oraz skipassów,  jest prowadzana na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem".

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:

3.1. Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów, która korzysta z systemu sprzedaży online;

3.2. Bilet - uprawnia do przejazdu koleją w jedną lub w dwie strony w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji.

3.3. Skipass - uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi.  Do korzystania ze skipassu z uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja, przypisanie skipassu do użytkownika następuje w momencie odczytu skipassu na pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

3.4 PKLpass - karta elektroniczna dostępna za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, skipassomacie lub w odpowiednio oznaczonych punktach, która umożliwia danemu Użytkownikowi zapisywanie zakupionych przez niego SkiPassów/SkiPassów KW/Tourpassów/biletów uprawniająca danego Użytkownika do wstępu do 7 (siedmiu) Ośrodków, tj. Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia po uprzednim dokonaniu zakupu skipassu/Skippass KW na poszczególny Ośrodek; Pklpass występuje w formie:

a)karty bezzwrotnej

b)karty zwrotnej (patrz. 3.5)

3.5 Kaucja -  Przy wydawaniu karty zwrotnej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

3.6 Kara za brak biletu i SkiPass’u - opłata za przejazd przez Użytkownika Koleją lub wyciągiem na terenie danego Ośrodka bez ważnego biletu i SkiPass’u, bądź bez posiadania uprawnień do skorzystania ze stawek preferencyjnych (ulgowych), bądź nieuprawnionego przekazania przez Użytkownika ważnego biletu i SkiPass’u osobie trzeciej. Wysokość kary naliczana jest według stawki z Cennika PKL SA z Karę Użytkownik uiszcza na miejscu, w razie odmowy jej zapłaty PKL SA są uprawnione do wezwania i skorzystania z asysty Policji;. PKL SA uprawniony jest do zablokowania uprawnienia w przypadkach opisanych powyżej.

4. Użytkownicy Internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości fakt, że bezpieczne kursowanie kolei, wyciągów jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych, oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków mogą one zostać bez uprzedzenia i do odwołania wstrzymane. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei, wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodkach należących lub zarządzanych przez grupę PKL SA.

5. Do korzystania z Internetowego systemu sprzedaży niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a)            dysponowanie komputerem klasy PC lub urządzeniem przenośnym;

b)           dostęp do sieci Internet;

c)            zainstalowanie w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarki internetowej (Internet Explorer wersja minimum 11.0, Mozilla Firefox wersja minimum 50.0, Opera wersja minimum 42.0, Google Chrome wersja minimum 55.0) oraz oprogramowania do otwierania plików pdf.

6. Internetową rezerwację i sprzedaż biletów i skipassów,  prowadzi się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii. Odbioru skipassu  Użytkownicy Internetowego systemu sprzedaży mogą dokonywać w  specjalnych automatach „skipassomatach” oznaczonych napisem Skipass, pełna lista lokalizacji „skipassomatów” poniżej:

a) Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna)

b) Gubałówka, ul. Na Gubałówkę, 34-500 Zakopane; (stacja dolna)

c) Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna)

d) Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna)

e) Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna)

f) Krupówki 48, Zakopane 34-500 (budynek biura Spółki)

10. Czas świadczenia usługi przez PKL SA na rzecz Użytkownika dokonującego zakupu danego produktu za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży jest uzależniony od rodzaju danego biletu/skipassu oraz okresu jego ważności.

 

§ 2

[bilety, skipass - wysokość opłat za ich zakup lub wydanie]

1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą - PKL SA może wprowadzić ograniczenie liczby biletów lub skipassów, które dany Użytkownik może zarezerwować i kupić na określony termin.

2. Zabrania się Użytkownikowi udostępniania  osobom trzecim biletu/skipassu oraz korzystania z  nich niezgodnie z obowiązującymi ulgami pod rygorem obowiązku uiszczenia kary za brak i zablokowania uprawnienia.

3. Karta zwrotna stanowi własność PKL SA, zaś Użytkownik po uiszczeniu kaucji, jest jej posiadaczem. Użytkownik uiszcza kaucję razem z ceną za zakupiony bilet/skipass za pośrednictwem  Internetowego systemu sprzedaży. Zasady zwrotu uiszczonej kaucji za wydaną kartę określają postanowienia § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

4. Wysokość kaucji za wydanie karty zwrotnej wynosi 10,00 PLN za każdą kartę zwrotną.

5. Uprawnienia do ulg określają poniższe postanowienia :

A. Uprawnionymi do ulg do biletów po przedłożeniu stosownych dokumentów są:

a) Dzieci do ukończenia 4. roku życia, przy czym przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny dziecka jest zobowiązany do okazania PKL SA dokumentu w celu uzyskania ww. ulgi na przewożone przez niego dziecko;

b) Osoby małoletnie w wieku od 4 do 15 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.

c) Młodzież pobierająca naukę od 15 roku do ukończenia 26 roku życia na podstawie polskiej ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres ważności przez uczelnię wyższą lub na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

d) Osoby, które ukończyły 65. rok życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

e) Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";

f) Osoby będące przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami faktycznymi Użytkowników wskazanych w postanowieniach lit. e)

B. Uprawnionymi do ulg do Skipassów po przedłożeniu stosownych dokumentów są:

a) Osoby małoletnie w wieku od 4 do 15 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.

b) osoby, które ukończyły 65. rok życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem

6. Ceny biletów/ skipassów, w Internetowym systemie sprzedaży:

a) są podane w złotych polskich - PLN;

b) zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej na dzień ich sprzedaży stawce;

c) nie uwzględniają wartości kaucji za kartę zwrotną;

7. Wszelkie koszty związane z zakupem biletu/skipassu ponad ceny oraz kaucję określoną w ust. 6 niniejszego paragrafu wymagają udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży, w szczególności usług dodatkowych.

8. Cena biletu/ skipassu  jak i wysokość kaucji za wydaną kartę zwrotną podane w Internetowym systemie sprzedaży są wiążące w chwili dokonywania przez Użytkownika rezerwacji albo zakupu biletu/skipassu.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu osób, bagażu i rzeczy PKL, Taryfy oraz Regulamin Ośrodka Jaworzyna Krynicka oraz Cennika PKL SA.

§ 3 [konto Użytkownika i procedura zakupu]

1. Użytkownik rezerwuje i kupuje bilety/ skipassy w Internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.

2. Nadanie konta wymaga rejestracji, w tym w szczególności podania następujących danych:

         a) imienia i nazwiska;

         b) adresu zamieszkania;

         c) adresu poczty elektronicznej, który będzie loginem  identyfikatorem Użytkownika;

         d) numeru telefonu komórkowego zapewniającego kontakt z Użytkownikiem.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator   Użytkownika) i hasło.

4. Użytkownik może dokonać zakupu biletów bez rejestracji po podaniu danych niezbędnych do realizacji transakcji.

5. Zakup biletu/skipassu następuje poprzez złożenie w Internetowym systemie  sprzedaży rezerwacji biletu/skipassu i dokonanie płatności na rzecz PKL SA, w sposób przewidziany Regulaminem.

6. Konto Użytkownika na jego żądanie przesłane na adres reklamacje@pkl.pl zostanie niezwłocznie zablokowane w internetowym systemie sprzedaży.

 

§ 4 [płatności i dostarczenie biletu/skipassu]

1. Płatność za bilet/skipass jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.

2. Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że naciśnięcie przez niego przycisku POTWIERDŹ ZAKUP znajdującego się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/summary.html w zakładce „Koszyk", wiąże się z koniecznością zapłaty ceny biletu/skipassu wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).

3. Płatności za zarezerwowane bilety/skipassy wraz z kaucją za kartę zwrotną dokonuje się w ciągu 2 godzin od chwili ich rezerwacji. Bilety/skipassy zarezerwowane, ale nieopłacone w tym terminie, wracają do puli sprzedaży, zaś nieopłaconą ww. czasie rezerwację uważa się za anulowaną.

4. Użytkownik może wybrać dostarczenie zakupionego biletu - za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, zaś w przypadku zakupu skipassu odebrać go osobiście w skipassomacie, albo zakodować go na posiadanym PKLpassie.

5. Informacja o sposobie kodowania skipassu na PKLpassie znajduje się w Internetowym systemie sprzedaży po kliknięciu w przycisk „Info” w zakładce „MOJE KONTO/PKL PASS” na stronie www.sklep.pkl.pl . Warunkiem doładowania jest posiadanie PKLpassu.

6. Użytkownikowi, który wybrał dostarczenie biletu pocztą elektroniczną lub za pomocą SMS, bilet zostanie doręczony pod adresem poczty elektronicznej lub na numer telefonu komórkowego podany przy rejestracji.

7. Użytkownikowi, który wybrał odbiór osobisty skipassu  zostanie on mu wydany w skipassomacie lub w przypadku awarii skipassomatu w kasie wybranego Ośrodka, w dowolnym terminie po dokonaniu zakupu.

8. Po wpłaceniu kaucji za kartę zwrotną wysłany jest kod uprawniający do odbioru karty zwrotnej w skipassomacie (lista skipassomatów patrz §1 pkt.6).

§ 5 [prawo odstąpienia]

1.  Od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży Użytkownik może odstąpić w przypadku zakupionych biletów/skipassów przysługuje Użytkownikowi przed rozpoczęciem świadczenia usługi tj. do godziny 23.59 dnia poprzedzającego termin realizacji usługi wskazany na bilecie albo skipassie. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży ze 100% zwrotem ceny.

2.  Odstąpienie od umowy na zakupione bilety/skipassy przez Użytkownika internetowego systemu sprzedaży następuje poprzez dokonanie odstąpienia zakupionych produktów w sklepie online następuję poprzez wykonanie kroków opisanych w  § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

3.    W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany  w pkt. 2 niniejszego paragrafu, PKL SA prześle niezwłocznie Użytkownikowi informacje potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.

§ 6

[zwroty za niewykorzystane bilety, skipassy, zwrot kaucji ]

1. W przypadku nie kursowania lub wstrzymania kursowania wszystkich kolei, wyciągów narciarskich, kolei krzesełkowych w danym ośrodku powyżej 1 godziny, użytkownikom Internetowego systemu sprzedaży PKL SA zwraca należności za niewykorzystane bilety/skipassy. Uwaga – duża liczba klientów oraz złe warunki atmosferyczne i narciarskie nie stanowią podstawy do zwrotu.

2. W sytuacji opisanej w pkt. 1, Użytkownikowi zwracane jest 100% ceny za zakupiony przez niego bilet/skipass, z wyłączeniem Ośrodka Jaworzyna Krynicka, w którym obowiązują zasady wskazane w opublikowanym na stronie www.jaworzynakrynicka.pl regulaminie.

3. Zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonuje się zgodnie z poniżej opisaną procedurą:

        a) Użytkownik po zalogowaniu się w Internetowym systemie sprzedaży dostępnym na stronie www.sklep.pkl.pl , powinien wybrać zakładkę „Twoje zamówienia";

        b) Następnie Użytkownik dokonuje wyboru zakupionego biletu/skipassu lub innego produktu podlegającego zwrotowi i wybiera przycisk ZWROT lub REKLAMACJA

        c) Po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „ZWROT lub REKLAMACJA" Klient zostaje przekierowany na listę produktów możliwych do zwrotu, na której zaznacza produkty które , chce zwrócić i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe). Następnie PKL SA otrzymuje powiadomienie z żądaniem zwrotu, które stanowi podstawę do wystawienia korekty faktury.

        d) Użytkownik klikając przycisk ZWROT lub REKLAMACJA potwierdza chęć otrzymania korekty faktury, którą należy zaakceptować aby otrzymać zwrot.

        e) Po weryfikacji poprawności i zgodności zwrotu z niniejszym regulaminem przez Pracownika PKL SA, PKL wyda dyspozycję zwrotu. Użytkownik otrzyma zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA, po uprzednim potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej.

4. W przypadku zakupu biletu „bez rejestracji” zwrotu dokonuje się po kliknięciu przez Użytkownika w odpowiedni link w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz dalej podążając za procedurą opisaną w pkt 3 niniejszego paragrafu z pominięciem logowania się do systemu.

5. Zwrot kaucji następuje po oddaniu karty zwrotnej. Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie w kasie Ośrodka, odpowiednio oznaczonych punktach sprzedaży PKL SA lub stosownych automatach (urządzeniach stacjonarnych) służących temu celowi oznaczonych nazwą „ZWROTOMAT”. ”. Zwrot kaucji możliwy jest gdy karta nie jest uszkodzona mechanicznie (nie posiada pęknięć, oraz odgięć ).

5. Zwrotu karty zwrotnej można dokonać do końca maja w sezonie w którym karta została zakupiona.

 

§ 7 [reklamacje]

1.       Użytkownik Internetowego systemu sprzedaży ma prawo składania reklamacji dotyczących błędnego działania systemu, braku lub niepełnej realizacji zakupionych usług.

2.       Reklamacje należy składać:

a) online za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.

b) pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl.

c) pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt zwrotny, numer rezerwacji, której reklamacja dotyczy oraz przyczyny złożenia reklamacji.

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.

6. Brak zawiadomienia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 7 jest równoznaczne z jej uznaniem

 

§ 8 [dane osobowe]

1.       Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

2.       Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://www.sklep.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.

3.       Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy. 

5.       Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://www.sklep.pkl.pl/, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

6.       Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora, może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.

7.       Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.

8.       Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

9.       PKL SA informuje, że na terenie Ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach którego rejestrowane są m.in. wizerunki Użytkowników korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów Ośrodków. Monitorowanie prowadzone jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.

10.    PKL SA informuje, że zgodnie z kodeksem narciarskim FIS, jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, niezależnie od tego, czy był świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia ma obowiązek podania swoich danych osobowych w celu prowadzenia rejestru wypadków mających miejsce na zarządzanych przez niego zorganizowanych terenach narciarskich.

11.    Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji będą zbierane dane w postaci plików cookies, które będą służyć do identyfikacji użytkownika oraz analizowania sposobu korzystania przez niego z Internetowego systemu sprzedaży.

12.    Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13.   Klienci mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 9 [postanowienia końcowe]

1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych.

3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika Internetowego systemu sprzedaży w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Internetowym systemie sprzedaży. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę na świadczenie usług przez PKL SA przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Użytkownika wiążące, o ile wyrazi on zgodę na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.

5. Umowa pomiędzy PKL SA oraz Użytkownikiem, który dokonał rezerwacji i zakupu usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu ulega rozwiązaniu SA w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie, chyba, że Użytkownik ww. terminie złoży oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu. Umowa z Użytkownikiem nie ulega rozwiązaniu także w przypadku skorzystania przez niego z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2018 r.

zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.